دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۱
 
فکر می کنید اگه ویتگنشتاین این خبرو می شنید ، چی می گفت ؟!
عمل جراحی زبان برای يادگيری زبان!
( نقل خبر از ویشکا)

البته این عمل جراحی برای تلفظ بهتره زبانه و اصلا" ربطی به یادگیری نداره . امان از دست این تیترهای جنجالی ژورنالیستی ....