سه‌شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۱
 
دفترهای یادداشت روزانمون دارن تو کمد و کتابخونه خاک می خورن . دفترهای پر که دیگه حتی نگاشونم نمی کنیم و دفترهای نصفه که دیگه توشون نمی نویسیم . این تکنولوژی و ... خیلی چیزا رو از یادمون برده ، ولی نوشتن روی کاغذ یه حال دیگه ای داره ، خدا کنه یادمون نره ...