پنجشنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۱
بهترین سو ء تفاهم زندگی
یه اتفاق ساده بود !
ازم پرسید تو معمولا کجا ناهار می خوری ؟
گفتم من معمولا ناهار نمی خورم
اونم گفت من هم نمی خورم ولی امروز استثناست !
و من فوری گفتم ، پس کجا بریم ناهار ؟

و این جوری اولین ناهار مشترکمون رو خوردیم .
بعدها فهمیدم ، اون روز می خواسته بره پیش دوستش که استثنا بوده !!!
و هر دو مدتها فکر می کردیم اولین پیشنهاد ناهار رو طرف مقابل داده !