جمعه ٢۸ تیر ،۱۳۸۱
فیله اومد آب بخوره ...
.............................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................
...................................
... فیله رفت آب بخوره افتاد و دندونش شیکست . و همهّ مردم شهر قصه جمع شدن که قیافه شو درست کنن و بعد هم خودشون یادشون رفت و گفتن این بابا با این سر و شکل مریض توی دنیا چی می خواد ، کارش چیه ؟