جمعه ٥ مهر ،۱۳۸۱
 
همون طور که باید اردک رو شنید و فهمید ، رستگارزاده ها رو هم باید دید ، شنید و فهمید .
گرچه من معتقدم شخص رستگارزاده ، خودش پایین تر از این بود که بدونه چی کار کرده و ...