جمعه ٥ مهر ،۱۳۸۱
 
تو حافظیه سه پایه ی دوربین رو علم کرده بودیم که از خودمون عکس بگیریم ، که یکی از مامورها اومد و گفت : « سه پایه ممنوعه » !!
ادامه ی داستان باشه واسه بعد !! یا می گم آقای عزیز بنویسه ...