سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
 
تو فکر موضوع پایان نامه بودم . داشتم دنبال کتاب و منبع و استاد راهنما می گشتم . فردا هم قرار بود برم با یکی از اساتید دانشگاه تهران ( که اتفاقا هم اسم رئیس جمهوره صحبت کنم. )

موضوعم هم زیر عنوان رئالیسم و آنتی رئالیسم بود. و به طور دقیقتر وجود مشاهدا ناپذیرها . مثلا این که آیا الکترون وجود داره یا فقط یه اسمه ؟

ولی حسابی قاط زدم . دیگه این سوال واسم موضوعیت نداره . که چی بشه ؟ چه فرقی می کنه که الکترون مابه ازاء خارجی داشته باشه ، یا فقط یه اسم واسه توضیح یه سری پدیده باشه ؟
خیلی پراگماتیست شدم .

بگذریم .