چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸۱
 
عطایش را به لقایش بخشیدیم .

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود ...