یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
 
آخی !
دلم براشون کباب شد ! ( اینو ببینین ، یک خوابگاه و این همه مشکلات )
باید برن خدا رو شکر کنن این مشکلات رو بدون پرداخت پول دارن .
اگه اجاره خونه می دادن و باز هم از این مشکلات داشتن اون وقت ...

خیلی آدم بدی ام ، ولی دارم از این مساله کیف میکنم ! آخه حق ما رو خوردن !