دوشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۱
 

ازدواج كه مي كنيم خيلي از چيزهاي خوبي كه داشته ايم را توي چمدان مي گذاريم. همراه با خرده اثاثها و نامه هاي عاشقانه مان مي گذاريم خانه پدرمان، كسي نبايد آنها را ببيند