جمعه ٢۸ تیر ،۱۳۸۱
روزگار غریبی است ...
دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم

دلت را می پویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد