جمعه ٢ اسفند ،۱۳۸۱
 
کریستین بوبن :

باید به حیوانات به خاطر بی گناهی افسانه ای شان و به خاطر معرفت رضایتمندانه ای که در بخشیدن نرمای نگاه مضطرب خود به ما دارند - بی آنکه هرگز محکوممان کنند- ملاطفت روا داریم .