نمی دانم چرا شادیهایمان دوام ندارند. همه جا تارها یشان را تنیده اند ،عنکبوتها را می گویم و حتی شادیهای کوچکمان در دامشان می افتد. به نظر می آید تا ابد این قصه ادامه دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید